Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Praca

 

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO:

Referent

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
    Dział Świadczeń ,Pomocy i Usług
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Stanowisko - uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w zawodzie
Termin zatrudnienia:  maj 2022 r.

Wymagania konieczne:
•    obywatelstwo polskie;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
•    wykształcenie wyższe;
•    staż pracy minimum 2lata,
•    znajomość przepisów:
-    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257);
-    Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2017 poz. 1201 ze zm.)
-    Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 ze zm.);
•    biegła znajomość obsługi komputera;
•    obsługa programów Microsoft Office;
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
•    mile widziany staż w administracji publicznej;
•    doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
•    doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
•    samodzielność, komunikatywność; rzetelność, sumienność;
•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;
•    obsługa programu informatycznego do obsługi świadczeń „POMOST“.

Główne obowiązki:
•    obsługa klienta;
•    sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
•    sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych;
•    terminowe realizacje zadań wynikających z przydziału czynności;
•    umiejętność interpretowania aktów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    list motywacyjny;
•    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
•    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
•    kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły;
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
•    kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
•    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
•    oświadczenie o niekaralności;
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
     w celu rekrutacji.


Na oświadczeniu musi być złożony własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać do  6 maja 2022 roku do godziny 1300
pod adresem:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19
Sekretariat
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń, Pomocy i Usług” (nabór  IV 2022).

Inne informacje:
•    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
•    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
•    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
•    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną odesłane na adres kandydata.
•    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd -
w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
•    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
•    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
o pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
•    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-22-39.

 


                                                      D Y R E K T O R
                                    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                                w Nowym Dworze Gdańskim

                                                  /-/  mgr Katarzyna Jureko

Kwestionariusz_osobowy

Oświadczenie_kandydata

Obowiązek_informacyjny

Informacja o wynikach naboru
 

 


NFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Natalia Urbanowicz zam. Nowy Dwór Gdański.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podjęła decyzję o zatrudnieniu ww. kandydata biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Natalia Urbanowicz spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbędną wiedzę z zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem.

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 29.03.2021 r.       

D Y R E K T O R
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Nowym Dworze Gdańskim
 
 /-/  mgr Katarzyna Jureko

                 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystent Rodziny

 

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba

Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Termin zatrudnienia:   kwiecień 2021 roku

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
 • wykształcenie:
 1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca  socjalna lub
 2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub uzupełnione studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • brak pozbawienia, ograniczenia bądź zawieszenia władzy rodzicielskiej;
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • znajomość przepisów  Ustawy o Pomocy Społecznej i Ustawy o wspieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • samodzielność, komunikatywność.

 

 1. Wymagania mile widziane:

 

 • mile widziany staż w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
 • samodzielność, komunikatywność; rzetelność, sumienność;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami   rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy  o wspieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej  pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z  planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w  zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa  domowego;
 • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa     poprzez edukacje i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów     psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych    z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na  celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności  psychospołecznych ;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach  psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i  dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i  osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których  mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z  2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których    pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • stabilna praca w oparciu o umowę o pracę na cały etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy;
 • nagrody regulaminowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • system szkoleń;
 • możliwości rozwoju,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miła atmosferę.

 

V.        Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru)
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub
  zaświadczenia o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku);
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy (niezbędne do naliczenia stażu) oraz doświadczenie zawodowe;
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
 • oświadczenie kandydata (wg załączonego wzoru) o:
  • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, których podanie nie wynika z przepisów prawa;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

 

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. do dnia:          22 marca 2021 roku
 2. do godziny:     1300
 3. pod adresem:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                 82-100 Nowy Dwór Gdański

                      ul Konopnickiej 19

         Sekretariat

 1. z dopiskiem:   „Konkurs na stanowisko Asystent rodziny 2021

VII.   Inne informacje:

 

 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
  w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
 • Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
  i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną zniszczone).
 • Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
  w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd -
  w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
 • Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
  o pracę dostarczyć pracodawcy:
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 55- 506-55-31.

 

 

 

 

VIII.      Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mgopsndg.pl . Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, , Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym,  gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

                                                                                              D Y R E K T O R

                                                                        Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                     w Nowym Dworze Gdańskim

 

                                                                                                /-/  mgr Katarzyna Jureko

Kwestionariusz_osobowy

Oświadczenie_kandydata


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO

REFERENT / STARSZY REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I POMOCY MIESZKANIOWEJ

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Barbara Joanna Pałubicka zam. Nowy Dwór Gdański.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podjęła decyzję o zatrudnieniu
ww. kandydata biorąc pod uwagę test wiedzy oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną. Pani Barbara Pałubicka spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu
o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbędną wiedzę
z zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem.

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 29.05.2019 r.       

        D Y R E K T O R

         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                         w Nowym Dworze Gdańskim

 

                                                                    /-/  mgr Katarzyna Jureko

                          

                   


                                                                             

 

        D Y R E K T O R

         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                         w Nowym Dworze Gdańskim

 

                                                                                                 /-/  mgr Katarzyna Jureko

 

Sprostowanie treści ogłoszenia o naborze na stanowisko:
REFERENT / STARSZY REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w ww. ogłoszeniu
o naborze, w pkt 7 nastąpiła omyłka pisarska w zakresie oznaczenia niektórych aktów prawnych. W związku
z tym pkt 7 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„7.  znajomość przepisów:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.);
 • Ustawy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U.
   z 2017r. poz. 2092 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.
  z 2019 r. poz. 670 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019r. poz. 473);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
  z 2018r. poz. 1314 ze zm.);
 • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze zm.);
 • Ustawa z dnia  10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r., poz. 1465);
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r.w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2018r. poz.721);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz.1466);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
  i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz.1497);
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku
  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1467);“

 

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE INFORMACJE ZAPISANE W OGŁOSZENIU NIE ULEGAJĄ ZMIANOM.

 

                                                                                              D Y R E K T O R

                                                                        Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                     w Nowym Dworze Gdańskim

 

                                                                                                /-/  mgr Katarzyna Jureko


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

poszukuje kandydata na stanowisko:

REFERENT / STARSZY REFERENT / PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

 

Wymiar czasu pracy  1/1 etat

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba

Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19

 Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy  
 Mieszkaniowej

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Stanowisko - uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w zawodzie

Termin zatrudnienia:  czerwiec 2019 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja, ekonomia);
 6. staż pracy minimum 6 miesięcy,
 7. znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2220 ze zm.),
 • Ustawy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.),
 • Ustawy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2134 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 670)
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096);
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2018 poz. 1314 ze zm.)
 • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. 2019 poz.271);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 303);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 756
  ze zm.)
 • Ustawa z dnia  10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U 2019r. poz 42 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2017,
  poz. 1465),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r.w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. 2018r. Poz.721),
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( M.P. z 2017r., poz.1466),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2018r., poz.1497),          
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r.
  poz. 1467);
 1. biegła znajomość obsługi komputera;
 2. obsługa programów Microsoft Office;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania mile widziane:
 1. mile widziany staż w administracji publicznej;
 2. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 3. doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
 4. samodzielność, komunikatywność; rzetelność, sumienność;
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;
 6. obsługa programu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego „SYGNITY“.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa klienta;
 2. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
 3. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych;
 4. terminowe realizacje zadań wynikających z przydziału czynności;
 5. umiejętność interpretowania aktów prawnych.

 

IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stabilna praca w oparciu o umowę o pracę na cały etat;
 2. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy;
 3. nagrody regulaminowe;
 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 5. system szkoleń;
 6. możliwości rozwoju,
 7. możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. miłą atmosferę.

 

V.   Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru)
 3. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub
  zaświadczenia o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku);
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy (niezbędne do naliczenia stażu) oraz doświadczenie zawodowe;
 5. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
 6. oświadczenie kandydata (wg załączonego wzoru) o:
  • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, których podanie nie wynika z przepisów prawa;
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, podanych przez mnie dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Ze zgody mogę się wycofać składając pisemne oświadczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Marii Konopnickiej 19. Wycofanie się ze zgody będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania danych, na które wyraziłam/łem zgodę.”.

 

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. do dnia:          10 maja 2019 roku
 2. do godziny:    1300
 3. pod adresem:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                82-100 Nowy Dwór Gdański

                     ul Konopnickiej 19

        Sekretariat

 1. z dopiskiem:  „Konkurs na stanowisko Referent w Dziale ŚR, FA I PM ” (IV 2019)

VII.   Inne informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
  w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
 4. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
  i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną zniszczone).
 5. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
  w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd -
  w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
 6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
 7. Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
  o pracę dostarczyć pracodawcy:
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 55- 506-55-31.

 

VIII.      Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mgopsndg.pl . Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, , Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym,  gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

 

 

 

                                                                                              D Y R E K T O R

                                                                        Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                     w Nowym Dworze Gdańskim

 

                                                                                                /-/  mgr Katarzyna Jureko

Oswiadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

 

 

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru

Utworzono dnia 10.05.2022, 19:58

oswiadczenie

Utworzono dnia 24.04.2022, 23:06

Obowiązek

Utworzono dnia 24.04.2022, 23:05

kwestionariusz

Utworzono dnia 24.04.2022, 23:04

oswiadczeniekandydata

Utworzono dnia 05.03.2021, 10:22

kwestionariusz_osobowy

Utworzono dnia 05.03.2021, 10:21

Oswiadczenie_kandydata

Utworzono dnia 25.04.2019, 11:52

kwestionariusz_osobowy

Utworzono dnia 25.04.2019, 11:51

Informacje

Liczba wyświetleń: 4797
Utworzono dnia: 25.04.2019
Dokument opublikował:
Arkadiusz Pufund

Historia publikacji

 • 10.05.2022 20:00, Arkadiusz Pufund
  Edycja strony: Praca
 • 10.05.2022 19:58, Arkadiusz Pufund
  Dodanie załącznika: Informacja o wynikach naboru
 • 24.04.2022 23:11, Arkadiusz Pufund
  Edycja strony: Praca