Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Oferta pracy -pracownik socjalny

Ocena 0/5

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
PRACOWNIK SOCJALNY / STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY / SPECJALISTA
PRACY SOCJALNEJ

 

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Stanowisko - uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w zawodzie
Miejsce pracy – M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Plac Wolności 26
Termin zatrudnienia – kwiecień 2024r.
Wymagania konieczne:
➢ wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn.
zm.) - pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3) do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
• pedagogika,
• pedagogika specjalna,
• politologia,
• polityka społeczna,
• psychologia,
• socjologia,
• nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w
uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
➢ znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
➢ znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
➢ znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;
➢ znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego;
➢ znajomość obsługi komputera, w szczególności programu POMOST;
➢ prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
Wymagania dodatkowe:
➢ staż pracy, mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej;
➢ cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres;
➢ umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
➢ samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
Główne obowiązki:
➢ rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej
sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
➢ przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
➢ kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń
z pomocy społecznej;
➢ zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
➢ współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu
dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości
rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
➢ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
Firma oferuje:
➢ stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę na cały etat;
➢ wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz dodatek dla pracowników socjalnych;
➢ nagrody regulaminowe;
➢ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
➢ system szkoleń;
➢ możliwości rozwoju,
➢ możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
➢ miłą atmosferę.
Wymagane dokumenty:
➢ list motywacyjny i życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
➢ kwestinariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru)
➢ kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu
lub zaświadczenia o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku);
➢ kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy (niezbędne do
naliczenia stażu) oraz doświadczenie zawodowe;
➢ inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
➢ oświadczenie kandydata (wg załączonego wzoru):
− o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku oraz
obsługi monitora ekranowego;
− o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za
umyślne przestępstwo skarbowe,
− o korzystaniu z pełni praw publicznych,
− o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych,
− o nieposzlakowanej opinii,
− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
➢ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.
UWAGA!
Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin składania ofert:
➢ do dnia: 9 kwietnia 2024 r.
➢ do godziny: 1200
pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul Plac Wolności 26
Sekretariat
z dopiskiem: „Pracownik socjalny 2024”
lnne informacje:
➢ Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
➢ Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
➢ Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
➢ Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
zostaną odesłane na adres (do korespondencji) kandydata.
➢ Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd
- w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie
ulegną zniszczeniu.
➢ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gd., ul. Plac Wolności 26,
➢ Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
o pracę dostarczyć pracodawcy:
➢ zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
➢ zaświadczenie o niekaralności,
➢ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-22-39.
Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowym Dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Plac Wolności 26. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mgopsndg.pl . Celem przetwarzania jest
przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, , Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są
udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7
miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Decyzje dotyczące przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym
niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w
procesie rekrutacji.
Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł
zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych,
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia
zapomnianym, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie
lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze
zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja
została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

D Y R E K T O R
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
/-/ mgr Katarzyna Jureko

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.