Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Czyste Powietrze - zaświadczenie o dochodach

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 

Zaświadczenie, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Kwestia organizacji tej czynności i postępowania w sprawie zaświadczeń należy do burmistrza. W świetle brzmienia art. 411 ust. 10r ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

Wzór żądania zaświadczenia i wzór samego zaświadczenia określony jest rozporządzeniem ministra klimatu (w załączeniu).
 
Przy wydawaniu zaświadczeń stosuje się przepisy o świadczeniach rodzinnych, tak jak przy np. pomocy materialnej dla uczniów  - korzysta się z ustawy o pomocy społecznej np. art. 90d ust. 8 i 9  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). MOPS nie realizuje pomocy materialnej dla uczniów, (podobnie dodatków mieszkaniowych). Realizacja postępowań o wydawanie zaświadczeń nie jest w zadaniach ustawowych, ani statutowych zadaniach MGOPS NDG.  MGOPS nie ma w statucie realizacji rządowego Programu utworzonego na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.
 
W Programie ,,Czyste powietrze" skorzystano z zastosowania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W Programie ,,Czyste powietrze" przyjęto, że dochodem  jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia  - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [dochód z gospodarstwa rolnego, dzierżawy itp]], przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1) rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j;
2) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia:
1) stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a [odpowiedzialność za fałszywe zeznania] i ust. 4 pkt 1, 2 [zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych], [zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego] i pkt 3 lit. f [inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków]  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j;
2) przepisy art. 23 ust. 7 [oprogramowanie], art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3 [samodzielne uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną niektórych danych], ust. 4 [awaria systemów informatycznych] i 5 [wezwanie strony], art. 24a ust. 1 i 2 [wezwanie strony do uzupełnienia danych], art. 25 ust. 3 [obowiązek udzielania informacji] i art. 29 [przetwarzanie danych osobowych] ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.
Żądanie wydania zaświadczenia, zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, o ile je posiada.
Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna, składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.
W zaświadczeniu, podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Pozostałe informacje o Programie ,,Czyste Powietrze":

Adresatami Programu Czyste Powietrze są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z
wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

*    węzeł cieplny,
*    pompa ciepła,
*    kocioł gazowy kondensacyjny,
*    kocioł olejowy,
*    ogrzewanie elektryczne,
*    kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

*    dotacji

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego należy złożyć poprzez <https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/> Portal Beneficjenta.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek na wydanie zaświadczenia

Utworzono dnia 06.08.2021, 07:59

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 16.03.2021, 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny