Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Dodatek mieszkaniowy


Dodatki mieszkaniowe – wnioski składane od 1 lipca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Gmina wypłaci dodatek wszystkim osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie.

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek mogą ubiegać się również osoby posiadające zadłużenia czynszowe (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wniosek na kolejne pół roku składamy zawsze w ostatnim miesiącu trwania poprzedniej decyzji przyznającej. Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal.

Kryteria, które należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego z tytułu prawnego:

-najem lub podnajem lokalu mieszkalnego;

-spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

-prawo własności do samodzielnego lokalu;

-brak tytułu prawnego – oczekiwanie na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

-dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²

-dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²

-dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²

-dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²

-dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²

-dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²

-jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

-domu pomocy społecznej;

-młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

-schronisku dla nieletnich;

-zakładzie poprawczym;

-zakładzie karnym;

-szkole, w tym w szkole wojskowej

 

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony:

-w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,

-w instalację ciepłej wody lub

-w instalację gazu przewodowego

z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

W celu obliczenia wysokości ryczałtu, stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., powiększoną o podatek od towarów i usług. Oznacza to, że zniesiony zostanie obowiązek dołączania do wniosku rachunku za energię elektryczną.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  

Wymagane dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

-osoby zamieszkujące w lokalach innych niż gminne zasoby mieszkaniowe zobowiązane są dołączyć kartę lokalu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,

-deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

-dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku ,

-aneks czynszowy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku,

-wysokość opłat za lokal ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku- dotyczy domów jednorodzinnych (prywatnych),

-dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – umowa najmu, podnajmu, użyczenia lokalu mieszkalnego, akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym, dokument potwierdzający inny tytuł prawny

-w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

-orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).  

 

-Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

 

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód – w zależności od źródła dochodu:

-Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

-Osoby uczące się: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych;

-Emeryci/renciści: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa bądź zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

-Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, wyliczony na hektar przeliczeniowy.

-W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)-(zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego),

-Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

-W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwaga!

Nadal obowiązuje przepis wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0 dający możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

Możliwość przyznania dodatku z mocą wsteczną obejmie tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dochody ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

Przykład -wnioskodawca składa wniosek o dodatek mieszkaniowy z dołączoną klauzulą o przyznanie dodatku z mocą wsteczną od 01 kwietnia 2021 r. musi przedstawić wydatki za miesiąc marzec 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

OŚWIADCZENIE dochody niepodlegające opodatkowaniu

Utworzono dnia 01.07.2021, 13:12

Załącznik

Utworzono dnia 24.06.2021, 15:02

INFORMACJA

Utworzono dnia 24.06.2021, 15:01

ZAŚWIADCZENIE ZAKŁADU PRACY

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:59

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:59

KARTA LOKALU

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:58

KLAUZULA COVID

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:55

DEKLARACJA CZ.II

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:55

WNIOSEK CZ.I

Utworzono dnia 24.06.2021, 14:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny