Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Marii Konopnickiej 19 tel. fax 55 247 22 39 e-mail: sekretariat@mgopsndg.pl   Możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: link do skrzynki na stronie https://mgopsndg.pl/polityka-prywatnosci-2

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Grażyna Kawczyńską oraz zastępcą inspektora ochrony danych panem Bogusławem Kawczyńskim na adres mailowy: iodo@mgopsndg.pl

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub w przypadku nie dysponowania środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie:

  • zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy,
  • realizacji zadania publicznego zgodnie z ar. 6 ust. 1 lit. e RODO prawo do sprzeciwu.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby urząd mógł zrealizować usługę. Ich nie podanie skutkuje nie prowadzeniem postępowania. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

OSOBY PROWADZĄCE KORESPONDENCJĘ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w przesłanej do nas korespondencji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.

OSOBY SKŁADAJĄCE SKARGI LUB WNIOSKI

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w celu realizacji skargi lub wniosku.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych od dnia zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody

OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKE

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  3 miesiące od dnia zakończenia praktyki do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 10 lat  6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, stosownie do   art. 4421 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

OSOBY ODBYWAJĄCE STAŻ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  3 miesiące od dnia zakończenia stażu do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 10 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

OSOBY ODBYWAJĄCE WOLONTARIAT

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie jest Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa oraz zgody.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia wolontariatu do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie zart. 4421 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

KANDYDACI DO PRACY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowiska pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. .

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dokumenty wybranego kandydata będą włączone do akt osobowych.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji nie zakwalifikowały się do dalszego etapu i nie zostały wykorzystane w procesie rekrutacji można w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru odebrać osobiście w sekretariacie, nieodebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, ale nie zostały wybrane będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że kandydat sam odbierze dokumentację.

PRACOWNICY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku, a dla pozostałych przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. W przypadku wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres przechowywania akt osobowych.

ZELECNIOBIORCY / PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z  pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w wychwywaniu dzieci, z zakresu zasiłków dla opiekunów, reazlizacja zadań związanych ze świadczeniem ,,Dobry start”, realizacja zadań z zakresu systemu oświaty (pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański), realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatkow energetycznych, realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz  kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe z uwzględnieniem szczegółowych regulacji, w tym przede wszystkim:

 

Dane osobowe z zakresu pomocy społecznej: dane osobowe dotyczace osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekunów, dobry start, z zakresu ustawy ,,Za życiem”, z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przechowuje się 10 lat. Dane osobowe osób, którym świadczenia nie zostały przyznane przechowuje się 1 rok.

 

OSOBY WCHODZACE W OBSZAR MONITOROWANY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia, pracowników oraz osób przebywających w obszarze monitorowania.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania jest realizacja zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawą 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym;

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny