Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 82-100 Nowy Dwór Gdański  Plac Wolności 26:

- adres korespondencyjny Plac Wolności 26 82-100 Nowy Dwór Gdański

- numer telefonu (55) 247 22 39

- możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrzynki ePUAP.gov.pl

- niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w sprawach danych osobowych mogą korzystać z poczty e-mail: sekretariat@mgopsndg.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Grażyna Kawczyńską oraz zastępcą inspektora ochrony danych panem Tomaszem Kawczyńskim na adres mailowy: iodo@mgopsndg.pl  

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  lub w przypadku nie dysponowania środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie:

•              zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy,

•              realizacji zadania publicznego zgodnie z ar. 6 ust. 1 lit. e RODO prawo do sprzeciwu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

OSOBY PROWADZĄCE KORESPONDENCJĘ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, przepisami zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałanie przemocy, dodatkami mieszkaniowymi i osłonowymi.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.

OSOBY SKŁADAJĄCE SKARGI LUB WNIOSKI

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w celu realizacji skargi lub wniosku.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych od dnia zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.

OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKE

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  3 miesiące od dnia zakończenia praktyki do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, stosownie do  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

OSOBY ODBYWAJĄCE STAŻ

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  3 miesiące od dnia zakończenia stażu do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

OSOBY ODBYWAJĄCE WOLONTARIAT

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa oraz zgody.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia wolontariatu do celów związanych z jej odbywaniem oraz przez 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

KANDYDACI DO PRACY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowiska pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podstawą może być także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych

Dokumenty wybranego kandydata będą włączone do akt osobowych.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji nie zakwalifikowały się do dalszego etapu i nie zostały wykorzystane w procesie rekrutacji można w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru odebrać osobiście w sekretariacie, nieodebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, ale nie zostały wybrane będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że kandydat sam odbierze dokumentację.

PRACOWNICY

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także zgoda, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku, a dla pozostałych przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. W przypadku wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres przechowywania akt osobowych.

ZELECNIOBIORCY / PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez 5 lat , licząc od końca roku

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z  pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w wychwywaniu dzieci, z zakresu zasiłków dla opiekunów, realizacja zadań związanych ze świadczeniem ,,Dobry start”, realizacja zadań z zakresu systemu oświaty (pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański), realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz  kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną tut. Ośrodka zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe z uwzględnieniem szczegółowych regulacji, w tym przede wszystkim dane osobowe dotyczące osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekunów, dobry start, z zakresu ustawy ,,Za życiem”, z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przechowuje się 10 lat. Dane osobowe osób, którym świadczenia nie zostały przyznane przechowuje się 1 rok.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.