Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

POMOC MIESZKANIOWA

Dla kogo dodatek energetyczny ? - dla odbiorcy wrażliwego...
Zgodnie z art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2018. 755 ze zm.) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej” tz.:

-osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy,
-osobę, która jest stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Mon. Pol. z  2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Pamiętaj, złóż wniosek

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej. Formularze wniosków są dostępne w tut. Ośrodku w pokoju nr 5 . Tam również są one przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

– kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną, (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego. Wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku, zgodnie ze złożoną dyspozycją.

 

Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Gmina wypłaci dodatek wszystkim osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie.

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek mogą ubiegać się również osoby posiadające zadłużenia czynszowe (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wniosek na kolejne pół roku składamy zawsze w ostatnim miesiącu trwania poprzedniej decyzji przyznającej. Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal.

Kryteria, które należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego z tytułu prawnego:

-najem lub podnajem lokalu mieszkalnego;

-spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

-prawo własności do samodzielnego lokalu;

-brak tytułu prawnego – oczekiwanie na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

-dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²

-dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²

-dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²

-dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²

-dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²

-dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²

-jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

-domu pomocy społecznej;

-młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

-schronisku dla nieletnich;

-zakładzie poprawczym;

-zakładzie karnym;

-szkole, w tym w szkole wojskowej

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony:

-w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,

-w instalację ciepłej wody lub

-w instalację gazu przewodowego

z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

W celu obliczenia wysokości ryczałtu, stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., powiększoną o podatek od towarów i usług. Oznacza to, że zniesiony zostanie obowiązek dołączania do wniosku rachunku za energię elektryczną.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  

Wymagane dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

-osoby zamieszkujące w lokalach innych niż gminne zasoby mieszkaniowe zobowiązane są dołączyć kartę lokalu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,

-deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

-dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku ,

-aneks czynszowy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku,

-wysokość opłat za lokal ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku- dotyczy domów jednorodzinnych (prywatnych),

-dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – umowa najmu, podnajmu, użyczenia lokalu mieszkalnego, akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym, dokument potwierdzający inny tytuł prawny

-w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

-orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).  

-Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

 

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód – w zależności od źródła dochodu:

-Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

-Osoby uczące się: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych;

-Emeryci/renciści: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa bądź zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

-Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, wyliczony na hektar przeliczeniowy.

-W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)-(zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego),

-Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

-W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwaga!

Nadal obowiązuje przepis wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0 dający możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.
Możliwość przyznania dodatku z mocą wsteczną obejmie tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dochody ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

Przykład -wnioskodawca składa wniosek o dodatek mieszkaniowy z dołączoną klauzulą o przyznanie dodatku z mocą wsteczną od 01 kwietnia 2021 r. musi przedstawić wydatki za miesiąc marzec 2021 r.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.