Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendia szkolne 2021/2022

 

Pomoc materialna dla ucznia

 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkujących na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański,

 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 803).


 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. u. 2021r. poz. 803).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;


 

Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego;

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(bilety miesięczne, wyżywienie).

 

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

 

Warunkiem ubiegania sięo przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

Gdzie należy składać wnioski

 • osobiście na odpowiednim druku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Konopnickiej, pokój nr 4

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne powinny składać wnioski samodzielnie.

Termin składania wniosków : od 1 września 2021do 15 września 2021r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zaświadczenie o szkole, chyba że mamy możliwość pozyskania z systemów informatycznych.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), encyklopedii, lektur szkolnych (POTRZEBA ZAKUPU POTWIERDZONA PRZEZ SZKOŁĘ), vademecum, kompendium, map;

2. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, itp.),

3. zakup stroju galowego niezbędnego w procesie edukacji,

4. mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (POTRZEBA ZAKUPU POTWIERDZONA PRZEZ SZKOŁĘ)

 

5. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
 - odzież sportowa:
 

 • dres sportowy: bluza sportowa i spodnie sportowe
 • spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna , getry, skarpety sportowe,
 • obuwie sportowe:  trampki, tenisówki, adidasy, halówki
 • strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie – klapki na basen, ręcznik na basen

6. zakup stroju ochronnego na praktyki (POTRZEBA ZAKUPU POTWIERDZONA PRZEZ SZKOŁĘ),

7. zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (POTRZEBA ZAKUPU POTWIERDZONA PRZEZ SZKOŁĘ)

8. zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu – umowa w miejscu zamieszkania ucznia (wymagana faktura wraz z dowodem zapłaty)

9. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, taneczne, językowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,

10. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo, kimono, korki, rękawice bokserskie itp.)

11. zakup określonego instrumentu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia),

12. całkowity lub częściowy (pomniejszony o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

13. wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę, bilety do kina, teatru, muzeum (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę),

14. zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Słuchawki, kamerka, mikrofon oraz inne urządzenia niezbędne do nauki zdalnej.

15. zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko.

16. opłata ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego (wymagane potwierdzenie przez szkołę)

17. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia - uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne. (np. okulary korekcyjne).

 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM M.IN.:

• odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, buty zimowe, bielizna osobista, rajstopy),

• książki, podręczniki, lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

• stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,

• meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),

• sprzęt rehabilitacyjny,

• wkładki ortopedyczne,

• śpiwory, namioty,

• obozy i zimowiska rekreacyjne.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (m.in. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne przeznaczone jest na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych.

UWAGA! • faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę lub  ucznia

• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,

• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

 • w przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

• w sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

• w sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzoną Lub oświadczenie sprzedającego z podpisem kupującego

 

Faktury bądź rachunki powinny być wystawione od następujących miesięcy:

1. zakup podręczników i artykułów szkolnych – od lipiec poprzedzającego dany rok szkolny;

2. pozostałe wydatki - wg wykazu wydatków kwalifikowanych - od sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny;

3. abonament za Internet – od września do czerwca danego roku szkolnego

4. bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku szkolnego

Stypendia szkolne będą wypłacane zgodnie ze złożoną dyspozycją przez wnioskodawcę w terminie wskazanym w decyzji

Osoby uprawnione do stypendium szkolnego są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 

Pamiętaj Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;

 • w przypadku osób bezrobotnych:
  - jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim będziemy sami pozyskiwać informacje z systemu,
  – jeżeli jest zarejestrowany w innym Urzędzie Pracy -zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania),

 • w przypadku nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;

 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
  -wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,

 • w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji,

 • w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów;

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego określające formę opodatkowania (obligatoryjnie),

 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni,

 3. oświadczenie o ilości miesięcy w poprzednim roku, w których działalność była prowadzona,

 4. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej,

 5. potwierdzenie opłacenia składek ZUS,

 6. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;

 • urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

 • w przypadku osób i rodzin, korzystających ze świadczeń tj. ze świadczeń rodzinnych, pomocy udzielanej osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz pomocy mieszkaniowej, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przedkłada się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych z tych tytułów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 


 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek 2021/2022

Utworzono dnia 19.08.2021, 08:27

obowiązkowa tabela dla ucznia rozliczającego się z faktur

Utworzono dnia 19.08.2021, 08:29

OBOWIĄZKOWA, WYPEŁNIA RODZIC/BĄDŹ PEŁNOLETNI UCZEŃ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZWROT Z FAKTUR DO WYSOKOŚCI PRZYZNANEGO STYPENDIUM

oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Utworzono dnia 12.02.2021, 11:30

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny