Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Jednorazowa Zapomoga z Tytułu Urodzenia Dziecka, tzw."Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko i może być przyznana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Ważne

Wniosek o wypłatę „becikowego” składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w miejscu zamieszkania a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Ważne

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?      

Wnioski można odebrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim lub pobrać ze strony internetowej:

Wzór zaświadczenia lekarskiego

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/swiadczenia%20rodzinne/rozp%20MZ%20wzor%20becik_2.pdf

Wzór wniosku na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

ZAŁĄCZNIKI:

								

KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:42

zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:36

OBLIGATORYJNIE DO ZAŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:35

WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYT. UR. DZIECKA

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:34

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:34

OBLIGATORYJNIE DO ZAŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O HA PRZELICZENIOWYCH

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:33

zaświadczenie potwierdzające przebywanie pod opieką lekarską przed 10 tyg. ciąży

Utworzono dnia 09.01.2020, 07:53

oświadczenie o dochodach innych niż opodatkowane

Utworzono dnia 20.07.2020, 18:45

wypełnia wnioskodawca dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny