Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Zasiłek Rodzinny

PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU PRZYSŁUGUJE:

1)  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)  osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE DO UKOŃCZENIA PRZEZ DZIECKO:

  1. 18 roku życia lub
  2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

wysokość zasiłku rodzinnego:

  1. zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95 zł
  2. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124 zł
  3. zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135 zł

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:  
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,           
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,    
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:                                                                                                   
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,   
b) ojciec dziecka jest nieznany,        
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,    
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

PAMIĘTAJ !!!     

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenia rodzinne lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne zaginął, osoba składająca wniosek o świadczenia rodzinne do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji.             

WAŻNE !!!

Terminy składania wniosków

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z wymaganymi  dokumentami  do  dnia  31 sierpnia, ustalenie prawa  do świadczeń rodzinnych  oraz wypłata przysługujących  świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia  31 października,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o świadczenia  rodzinne  na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  wypłata  przysługujących  świadczeń  następuje  do  ostatniego  dnia  lutego następnego roku.                                  

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?      
Wnioski można odebrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim lub pobrać ze strony internetowej:
 

Więcej informacji i wzory wniosków oraz załączników:

hhttps://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 26.11.2020, 10:43

oświadczenie o dochodach innych niż opodatkowane

Utworzono dnia 20.07.2020, 18:45

wypełnia wnioskodawca dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny

załącznik do wniosku

Utworzono dnia 20.07.2020, 18:43

dotyczy rodzin wielodzietnych, które ubiegają się o zasiłek rodzinny na więcej niż sześcioro dzieci

Wniosek o zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 20.07.2020, 18:39

wniosek o zmianę konta

Utworzono dnia 17.03.2020, 09:25

oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Utworzono dnia 17.03.2020, 09:25

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 17.03.2020, 09:24

obowiązkowa

oświadczenie- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Utworzono dnia 17.03.2019, 16:15

oświadczenie- urlop wychowawczy

Utworzono dnia 17.03.2019, 16:12

wniosek - zasiłek rodzinny + dodatki do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 17.03.2019, 14:34

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny