Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Procedura "Niebieskiej Karty"

Reagujmy na przemoc!

Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim , m.in. dzwoniąc pod numer telefonu: 55 247 22 39. Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia  i przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyną, która może pomóc przerwać przemoc!

 • Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci...Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz?
  Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.
 • To nieprawda!!!

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego:

 • Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:
 • „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • §2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.
 • Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi

SZANUJMY SIĘ!

 1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych.
 2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 4. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
 5. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
 6. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny, dlatego przełam wstyd, strach i milczenie. Masz prawo do godnego życia bez przemocy.

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem(COVID-19) 16 marca br. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnej konsultacji psychologicznej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, pomoc jest udzielane wyłącznie telefonicznie do odwołania.

 1. W celu uzyskania porady należy skontaktować się we wskazanych godzinach pod podany niżej numer telefoniczny:

 

- 533 329 932-  psycholog MGOPS Nowy Dwór Gdański. 

 

Psycholog mgr Ignacy Hadała odbiera telefony w następujące dni:

wtorek:   8.00-15.00 

środa      8.00-16.00 

czwartek 8.00-14.00 

piątek      8.00-14.00

Pomoc terapeutyczną udzielają również specjaliści uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim. Należy dzwonić pod podany nr telefonu:

- 695 175 029 – specjaliści ds. uzależnień

Poniedziałek:                         16.00 -20.00

Wtorek, środa i czwartek:     12.00 -20.00

Piątek:                                     8.00-18.00

 

 

 

PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.

Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.

W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Po uruchomieniu procedury interwencyjnej, która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”

Grupa robocza:

 • zaprasza na swoje posiedzenie osobę wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, aby zdiagnozować jej sytuację socjalno-bytową, poznać jej potrzeby, opracować wspólnie z nią, indywidualny plan pomocy, który pozwoli zatrzymać przemoc,
 • podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie ,mające na celu zatrzymanie przemocy,
 • poszczególne służby, wchodzące w skład grupy roboczej podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie np. dzielnicowy składa systematyczne wizyty w rodzinie, pedagog szkolny diagnozuje sytuację dzieci, które są w rodzinie, pracownik socjalny prowadzi rozmowy mające na celu szeroko rozumianą pomoc,
 • monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań,
 • informuje Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych

Procedura „Niebieska Karta” kończy się:

 • w przypadku ustania przemocy w rodzinie,
 • braku zasadności podejmowania dalszych działań,
 • zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że :

 • jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • siły są nierównomierne- w relacji jedna osoba ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • naruszone są dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe dobra ofiary np. prawo nietykalności fizycznej, godności, szacunku,
 • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony,
 • dziecko krzywdzone – to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób- głównie rodziców, opiekunów- w stosunku do niego a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". pobierz plik (format .pdf)

 

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny