Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Utworzono dnia 09.08.2022

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w  ramach POPŻ 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

 

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie”. 2) Ilekroć w załącznikach do Wytycznych jest mowa o kryterium dochodowym uprawniającym do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, ich treść ujednolica się odpowiednio. Niniejsze wytyczne stosuje się od 1 stycznia 2022 r.

 

czytaj dalej na temat: Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

2022/2023

Utworzono dnia 26.07.2022

Uwaga wnioski na okres świadczeniowy 2022/2023 i okres zasiłkowy 2022/2023 wydawane będą od 01.08.2022r.

Wypełnione, podpisane wnioski przyjmowane będą wraz z odpowiednimi dokumetami po uprzednim umówieniu się na jego złożenie pod numerem telefonu 55 506 55 34   -  55 506 55 39

w godzinach obsługi klienta:

poniedziałek                                w godzinach od 8:00 do 12:00
wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00
środa w godzinach od 13:00 do 15:30
czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00
piątek w godzinach od 8:00 do 12:00

 

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ DOMOWĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Utworzono dnia 26.07.2022

W związku z Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, zobowiązujących Wojewodę do przekazania do dnia 31 lipca każdego kolejnego roku, bazy zaktualizowanych danych, o których mowa w Obszarze II Programu – Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pkt 2.1.3, przekazuję w załącznikach niezbędny zakres informacji w celu ich upowszechnienia w podległych jednostkach. Zebrane dane teleadresowe dotyczą informacji o funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego jednostkach publicznych i niepublicznych prowadzących specjalistyczne poradnictwo, zapewniających miejsca noclegowe, świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, realizujących programy korekcyjnoedukacyjne i programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

czytaj dalej na temat: REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ DOMOWĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

INFORMATOR DLA SENIORA 2022

Utworzono dnia 15.07.2022

Informator Seniora (edycja 2022)  został przygotowany w ramach projektu socjalnego  przez  Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.   

     Informator stanowi swoiste kompendium wiedzy. Opracowanie z roku na rok  poddawane jest modyfikacjom tak, aby informacje w nim zawarte były użyteczne oraz odpowiadały potrzebom naszych seniorów. Gromadzone i aktualizowane informacje dotyczą m. in. sfer pomocy instytucjonalnej, środowiskowej, zdrowia, edukacji,  kultury i rozrywki oraz życia publicznego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż osoby starsze często wymagają wsparcia ze względu na wiek, choroby czy niepełnosprawność w Informatorze Seniora udostępniono informacje ułatwiające odnalezienie właściwej instytucji oraz krótki i przystępny opis oferty, z jakiej senior może skorzystać. Zaprezentowano również wykaz miejsc zrzeszających osoby starsze, jak i rozwijające ich zainteresowania, np. Żuławski Klub Seniora, Żuławski Ośrodek Kultury itp. Ponadto w tegorocznym wydaniu zawarto informacje z zakresu bezpieczeństwa seniorów, praktyczne wskazówki postępowania w sytuacjach zagrożenia i nie tylko, wykazano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i psychologicznej.

Przedstawiamy wersję pdf do pobrania w formie zalącznika.

Informujemy ,że Informator w formie wydrukowanej jest do pobrania z Ośrodka Pomocy Spolecznej

czytaj dalej na temat: INFORMATOR DLA SENIORA 2022

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2022-2024

Utworzono dnia 14.07.2022

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Progrmu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2024

Uwagi można składać do dnia 20.07.2022  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy.

Zgłaszania uwag należy przesłać na adres: sekretariat@mgopsndg.pl

W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej

Ul. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

Z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2024

czytaj dalej na temat: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2022-2024

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE POPŻ- PODPROGRAM 2021

Utworzono dnia 13.06.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniu 10.07.2020 r. od godz. 10:00 w MGOPS odbyły się  warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności w ramach działań towarzyszących, dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2021  , które poprowadziła  Pani Barbara Bukowska

 

czytaj dalej na temat: WARSZTATY TOWARZYSZĄCE POPŻ- PODPROGRAM 2021

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZNĘCANIA SIĘ NAD OSOBAMI STARSZYMI

Utworzono dnia 13.06.2022

15 czerwca

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się

nad Osobami Starszymi

 

Dnia 15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Obchody Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi zostały ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2011 r.

Ze względu na wiek osoby starsze mogą być ofiarami przemocy czy krzywdzenia w inny sposób. Znęcanie może przybierać różne formy. Poza przemocą fizyczną osoby starsze mogą być dotknięte przemocą psychiczną czy ekonomiczną. Ponadto pewnym rodzajem przemocy jest zaniedbywanie, czyli brak opieki, niedostarczanie dostatecznej ilości pożywienia itp. Może być tak, że poszczególne rodzaje przemocy występują łącznie. Sprawcami mogą być opiekunowie w instytucjach opieki czy członkowie rodziny.

Fakt przemocy, zaniedbania należy zgłosić na policji i/lub w ośrodku pomocy społecznej. Ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców, działania profilaktyczne i przede wszystkim niezgadzanie się na przemoc.

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Zgodnie z art. 207 § Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jak stanowi zaś art. 207 § 1a. za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Widzisz, Wiesz, Reaguj!

czytaj dalej na temat: DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZNĘCANIA SIĘ NAD OSOBAMI STARSZYMI

PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY POPŻ termin wydawania żywności maj 2022

Utworzono dnia 26.05.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ,  będzie wydawana  w dniu 27 oraz 30 maja 2022 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

 

czytaj dalej na temat: PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY POPŻ termin wydawania żywności maj 2022

Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja 2022 r.

Utworzono dnia 18.05.2022
w sprawie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego ustanowionego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Na podstawie § 10 ust. 3 w zw. z ust. 1, 2, §12 pkt 1, 3, 6,  §28 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego...
czytaj dalej na temat: Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja 2022 r.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Utworzono dnia 18.05.2022

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił w ramach projektu socjalnego zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”.

Aktualnie odbywa sie edycja piersza, która ukierunkowana jest na wsparcie dla rodziców objetych asystenturą rodzin.

 Program ukierunkowany jest  na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

 

 Celem zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców” jest:

 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich np. jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, czynników ryzyka i chroniących.
 • Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu
 • Zmiana postaw wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, takich np. jak zachowania agresywne, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja seksualna.
 

Propozycja realizacji zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców”

Długość jednej edycji programu (w godzinach): 16 godzin

Ilość spotkań:8

Długość spotkań: 2 godziny

 

Tematyka spotkań :

 1. Etapy rozwoju dzieci - 11 maja
 2. Wprowadzenie w komunikację interpersonalną / Jak rozmawiać by słuchać i być słuchanym - 18 maja
 3. Emocje, dzieci i rodziców, jak sobie z nimi radzić - 25 maja
 4. Miłość jako ważny aspekt w relacji rodzic – dziecko / Stawianie granic, po co i jak je stawiać - 1 czerwca
 5. Stosowanie kar w celu wygaszania niepożądanych zachowań / Stosowanie nagród w celu wzmacniania pożądanych zachowań - 8 czerwca
 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci - 15 czerwca
 7. Relacje między rodzicami i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci / Wpływ dysfunkcji rodzinnych na rozwój dzieci - 22 czerwca
 8. Jak radzić sobie z agresją dziecka i zachowaniami autoagresywnymi - 29 czerwca

Zajęcia prowadzi psycholog mgr Ignacy Hadała ora pracownicy socjalni i asystenci tut. Ośrodka.

 

 
czytaj dalej na temat: SZKOŁA DLA RODZICÓW

DODATKI OSŁONOWE

Utworzono dnia 29.03.2022

UWAGA  WAŻNE !!! Dotyczy dodatków osłonowych

Dnia 30.03.2022r. zostanie przekazana na konta pierwsza rata dodatków oslonowych złożonych do dnia 31.01.2022r..

Gotówka będzie do odebrania w Baku Żuławskim w dniach 30-31 marzec 2022r.

O NASTĘPNYCH WYPŁATACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ.

czytaj dalej na temat: DODATKI OSŁONOWE

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU MARCU 2022

Utworzono dnia 28.03.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ,  będzie wydawana  w dniu 30 oraz 31 marca 2022 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

 

czytaj dalej na temat: TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU MARCU 2022

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ LUTY 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu lutym 2022 będzie wydawana  w dniu 25 oraz 28 lutego 2022 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ LUTY 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 218

W poprzednim tygodniu: 271

W tym miesiącu: 489

W poprzednim miesiącu: 1267

Wszystkich: 122328